Sunday, June 26, 2011

ONE PROJECT, SEVEN LANGUAGESProiektu hau europar kulturaren eta komunitatearen funtsezko baloreak diren berdintasuna eta tolerantziari buruzko lanketa da. Asmoa honako hau da: desberdintasunaren kontzientzia ikasleen artean bultzatu, berdintasunaren aldeko jarrera konprometituak garatu eta europar hiritartasuna eta baloreak indartzea lan berritzaile eta kreatzailearen bitartez.

Aukeratutako gaia bestelako alderdietara zuzenduta dago: giza eskubideak eta berdintasuna, arrazen arteko berdintasuna, aukera berdintasuna erlijioa edo baldintza sozialak kontuan izan barik, proiektu politiko guztien arteko berdintasuna, sexuen arteko berdintasuna…

Proiektua 2009 eta 2011 urteen artean landu da, jarduerak eta haien praktika diseinatu duen 15-17 urteko talde batean.

Ikastetxeek burutu dituzten jarduerok hainbat helburu bete dituzte: elkar ezagutzea, gaira hurbiltzea, ikasleen errealitate gertua ikertzea...

Partaideen arteko komunikazioa TIKeko gailuen bitartez, emailez eta aldizkako bileren bidez jorratu da.

Gure ikasle, familia edo ikastetxeetan gatazka egoerak, ezberdintasuna eta giza eskubideen urraketak antzematen dira. Egoera hauen guztien aurrean kontzientzia eraginkor eta positiboa sustatzen saiatu gara. Jatorri sozialaren edo inmigrazioren ondorioz sortutako ezberdintasunari buruz ari gara, baita genero ezberdintasunari buruz ere. Eta gure asmoa arazo hauei hiru etapatan ekitea da: 1) Berdintasuna legean, baina ez errealitatean? 2) Berdintasuna legean eta errealitatean? 3) Abiatu.

Berariazko helburuak:

• Gure erkidegoan ezberdintasun egoerak antzeman eta identifikatu.

• Gure giza taldean inportantetzat hartzen ditugunak ikertu eta aztertu.

• Emaitzak alderatu eta partekatu.

• Berdintasuna eta giza eskubideen aldeko jarrerak sustatu.

• Konponbide posibleak aztertu eta elkarren artean partekatu, norberaren esperientziak besteei baliagarriak gerta dakien irtenbideak aurkitzeko.

• Ekarpen eta esperientzia guztiak azken argitalpen batean jasotzea epe luzera begira edozein ikastetxek erabili ahal izateko ingelesez zein beste hizkuntzetan.

Helburu orokorrak:

• Beste kultura, ideia eta arraza batzuekiko begirunea, tolerantzia eta kooperazio baketsua bultzatu.

• Eskubide berdintasunaren eta aukera berdintasunaren kontzientzia hartu ideia eta aukera politiko guztien berdintasuna eta elkarrizketa oinarri hartuz.

• Europako hizkuntzen ikasketa bultzatu hala ikasleen nola hezitzaileen artean, eta EBko eremu urriko hizkuntzen erabilera indartu.

• Giza eskubideen ezagupena eta begirunea elkarbizitza eta europar kulturaren oinarri gisa hartzea eta bultzatzea.

• Hiritartasun europarraren baloreak piztu eta Europar Batasuneko herriei buruzko ezagupena hobetu.

• TIKen erabilera bultzatu ikasle eta irakasleen artean.

• Zenbait herritako ikasle eta irakasleen arteko harremanak eta mugikortasuna areagotu.

Gure erkidegoetan arlo sozialean, erlijiosoan, politikoan edota genero-ezberdintasunean jatorria duten giza-eskubideen urraketak aztertzen eta haiei aurre egiten saiatu gara, ahal izan dugun neurrian lan berritzaile eta kreatzailea eginez.

Emaitzak blog eta web-orri, aldizkari, liburuxka, bideo, collage, eta publikazio honetan islatu dira. Esperientziaren alderdi inportanteenak jasotzen saiatu gara.This is a project about equality and tolerance as essential values in European culture and community. The goal is to raise the pupils’ awareness of all kinds of inequality and develop, working in a creative and innovative way, concerning attitudes towards the issue as well as the reinforcement of the European Citizenship and values.

The topic lies on the analysis of different aspects: human rights and equality, equal races, equal opportunities for every social background or religion; equality for all political projects, gender equality…

The project will be developed by a target group of 15-17 year olds from 2009 to 2011, being in charge of the concrete design of the activities and its practice.

Schools will carry out a range of activities, such as the ones meant to know each other, those aimed to create a suitable atmosphere and approximation to the topic, a research on those aspects of the subject which are closest to their own realities…

Communication among partners will be kept by means of ICT devices, e-mailing and periodical meetings.

Our schools, pupils, and family settings undergo situations of conflict, inequality or violation of human rights towards which we try to develop an active and positive conscience. We refer to inequality generated by immigration, difference of origin, different religion, political and social conflicts, the lack of real equality among men and women… We intend to tackle these problems in three stages: 1) Equal by law, but not in reality? 2) Equal by law and in reality! 3) Moving on, with the following objectives.


Particular objectives:

• Detect and identify inequalities in each of our communities.

• Analyze and study the ones we consider most important in our community.

• Compare and share the results.

• Generate positive attitudes supporting equality and equal rights fulfilment.

• Analyze possible ways of solution and share them among our communities contributing to others with our own experiences.

• Collect all the contributions and experiences in a final publication in English, German and Spanish, as well as in the other languages of the partnership so that in the long term they can be used by any school that wishes to do so.

General objectives:

• To promote tolerance and respect towards other races, cultures and ideas and to boost pacific cooperation among them.

• To raise awareness of equal rights and opportunities for women and men, races, religion and social background, based on dialogue and equality of all political options.

• To stimulate the interest and the study of European languages among students and educational staff and to endorse the use of minority languages of the EU.

• To encourage the knowledge and the respect of human rights as one of the essential pillars of the coexistence and the European culture.

• To promote the values for a European citizenship and to increase the knowledge about the countries of the European Union.

• To encourage the use of the information and communication technologies among students and teachers.

• To boost the contact and mobility among students and teachers of different countries of the European Union.

We intend to tackle the failure to fulfil human rights by researching innovatively and creatively the sources of social, religious, political and gender inequality in our communities.

Final outcomes will be reflected on the blog, website, magazines, brochure, videos, common collage and a publication collecting the most important aspects of the experience.Se trata de un proyecto sobre la igualdad y la tolerancia como valores esenciales de la cultura y la comunidad europea. El objetivo es sensibilizar a los alumnos ante todo tipo de desigualdad y desarrollar, trabajando de una manera creativa e innovadora, actitudes comprometidas en su defensa, así como reforzar la ciudadanía y los valores europeos.

El tema elegido se centra en el análisis de diferentes aspectos: los derechos humanos y la igualdad, la igualdad de razas, la igualdad de oportunidades para cada origen social o religión, la igualdad de todos los proyectos políticos, la igualdad de género...

El proyecto se ha desarrollado entre 2009 y 2011 por un grupo de alumnos/as de entre 15 y 17 años de edad, que ha estado a cargo del diseño concreto de las actividades y su práctica.

Las escuelas han llevado a cabo una larga serie de actividades, como las destinadas a conocerse, las dirigidas a una aproximación al tema, una investigación sobre los aspectos más cercanos a sus propias realidades...

La comunicación entre los socios se ha mantenido por medio de dispositivos TIC, correo electrónico y reuniones periódicas.

En el entorno de nuestro alumnado, familias o centros educativos se detectan situaciones de conflicto, desigualdad o violación de los derechos humanos hacia las que tratamos de desarrollar una conciencia activa y positiva. Nos referimos a la desigualdad generada por la inmigración, la diferencia de origen, de religión, los conflictos políticos y sociales, la falta de igualdad real entre hombres y mujeres... Nuestra intención ha sido abordar estos problemas en tres etapas :1) Igualdad ante la ley, pero no en la realidad? 2) Iguales ante la ley y en la realidad! 3) Poniéndonos en marcha.

Objetivos específicos:

• Detectar e identificar situaciones de desigualdad en cada una de nuestras comunidades.

• Analizar y estudiar aquellas que consideramos más importantes en nuestra comunidad.

• Comparar y compartir los resultados.

• Generar actitudes positivas que apoyen la igualdad y el respeto a la igualdad de derechos.

• Analizar las posibles vías de solución y compartirlas entre nuestras comunidades de forma que las propias experiencias contribuyen a la búsqueda de soluciones en otras comunidades.

• Recoger todas las aportaciones y experiencias en una publicación final en inglés y en las diferentes lenguas de la asociación para que a largo plazo pueda ser utilizado por cualquier escuela que desee hacerlo.

Objetivos generales:

• Promover la tolerancia y el respeto hacia otras razas, culturas e ideas y fomentar la cooperación pacífica entre ellos.

• Desarrollar la toma de conciencia sobre la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, personas de diferentes razas, religión y origen social, tomando como base el diálogo y la igualdad de todas las opciones políticas.

• Estimular el interés y el estudio de las lenguas europeas entre los estudiantes y el personal educativo y apoyar el uso de las lenguas minoritarias de la UE.

• Fomentar el conocimiento y el respeto de los derechos humanos como uno de los pilares esenciales de la convivencia y la cultura europea.

• Promover los valores de ciudadanía europea y mejorar el conocimiento sobre los países de la Unión Europea.

• Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación entre estudiantes y profesores.

• Aumentar el contacto y la movilidad de los estudiantes y profesores de diferentes países de la Unión Europea.

Hemos querido hacer frente a la falta de cumplimiento de los derechos humanos mediante la investigación innovadora y creativa en lo posible de las fuentes de desigualdad social, religiosa, política y de género en nuestras comunidades.

Los resultados finales se verán reflejados en el blog, web, revistas, folletos, vídeos, collage común y esta publicación final, que trata de recoger los aspectos más importantes de la experiencia.


Dieses Projekt stellt Gleichheit und Toleranz als wesentliche Werte der europäischen Kultur und Gesellschaft dar. Ziel des Projektes ist es, das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler für Ungleichbehandlungen jeglicher Art zu wecken, kreatives und innovatives Arbeiten im Team zu fördern und die Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler auf die gemeinsamen Werte zu richten, die Bürgerinnen und Bürger Europas haben bzw. haben sollten.

An dem Projekt nehmen Schülerinnen und Schülern im Alter von 15 bis 17 Jahren teil. Von 2009 bis 2011 planen sie Aktivitäten, führen diese durch und bereiten sie sorgfältig nach.

Das Hauptaugenmerk liegt darauf, das Thema des Projektes aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und verschiedene Aspekte auszuarbeiten. Darunter fällt z.B. die Überprüfung von Verletzungen der Menschenrechte in Bezug auf die ethnische Herkunft, die soziale Herkunft, die Religionszugehörigkeit, das Geschlecht, politische Ansichten usw.

Die Schülerinnen und Schüler beziehen sich bei ihrer Arbeit ferner auf Ungleichheiten, die sich durch Immigration, Religionszugehörigkeit und politisches Verständnis ergeben. Sie hinterfragen den Gleichheitsgedanken und dessen Umsetzung zwischen den Geschlechtern.

Das Projekt gliedert sich in drei Phasen: Zunächst erfolgt unter der Frage: „Gleichheit vor dem Gesetz, aber nicht in Wirklichkeit?“ eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situation der jeweiligen Partnerländer. In der Projektphase „Gleichheit vor dem Gesetz und in Wirklichkeit?“ werden Sachverhalte herausgearbeitet, die geeignet sind, Probleme zu lösen. Unter dem Aspekt „Vorwärts“ werden konkrete Handlungsalternativen für die Zukunft entwickelt.

Auch unsere Schülerinnen und Schüler und Familien erleben konfliktäre Situationen. Vielleicht sind unter ihnen auch Opfer von Ungleichbehandlung oder Missachtungen von Menschenrechten. Wir möchten diesbezüglich ein aktives und positives Bewusstsein entwickeln.

Neben den thematisch ausgerichteten Aktivitäten werden auch Maßnahmen durchgeführt, die darauf abzielen, sich besser kennen zu lernen und eine angenehmen Arbeitsatmosphäre zu schaffen, damit sich Schülerinnen und Schüler angemessen den Arbeitsthemen widmen und so Probleme aus der eigenen Erfahrungswelt hinterfragen können.

Die Kommunikation zwischen den teilnehmenden Partnern erfolgt durch die Verwendung elektronischer Medien wie z.B. E-Mail, die Comenius – Homepage, Blogs, soziale Netzwerke, usw. Dazu kommen die periodischen Treffen, um von Angesicht zu Angesicht miteinander zu sprechen und Aufgaben zu bearbeiten.

Aufgaben im Einzelnen:

 • Identifizierung und Aufdeckung von Verletzungen des Gleichheitsgedankens in den Teilnehmerländern.
 • Priorisierung der Ergebnisse sowie Auswahl und Analyse der für eine Gesellschaft bedeutendsten Aspekte.
 • Vergleich der Ergebnisse mit den Partnern.
 • Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler, sich für Gleichberechtigung auf allen Ebenen einzusetzen.
 • Identifikation möglicher Lösungsansätze Austausch mit den Projektpartnern.
 • Erstellung einer abschließenden Publikation in allen Sprachen, um diese Ergebnisse für andere langfristig nutzbar zu machen.

Ziele im Einzelnen:

 • Stärkung von Toleranz und Respekt bezüglich Mitmenschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Lebensvorstellung.
 • Förderung eines friedlichen Umgangs miteinander.
 • Schaffung eines Bewusstseins für Gleichberechtigung auf allen Ebenen.
 • Wecken von Interesse für das Erlernen und Anwenden der europäischer Sprachen. Darunter fallen insbesondere die von Ländern mit Minderheitssprachen.
 • Ausbau des Wissens um die Menschenrechte als tragende Säulen für das Zusammenleben in der europäischen Gesellschaft.
 • Vermittlung der gemeinsamen Werte in Europa und Vertiefung des Wissens über die Länder Europas.
 • Verwendung von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien.
 • Bereitschaft zur Mobilität von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern innerhalb verschiedener Länder der Europäischen Union.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Alle Projektteilnehmer beabsichtigen, die Hindernisse, die dem Gedanken der Gleichheit im Wege stehen, zu identifizieren. Wir werden dabei auf eine innovative und kreative Art und Weise die verschiedenen Betrachtungsaspekte in unseren Gesellschaften analysieren und unsere Ergebnisse in einer abschließenden Publikation veröffentlichen.Projekt ten dotyczy równości i tolerancji jako najważniejszych wartości w kulturze i społeczeństwie Europy. Jego celem jest podniesienie świadomości na temat wszystkich rodzajów nierówności oraz rozwój i kreatywna i innowacyjna praca w zakresie postaw wobec tej kwestii, jak również umocnienie obywatelstwa i wartości europejskich.

Temat opiera się na analizie różnych aspektów: praw człowieka i równości, równości ras, równych szans dla osób o różnym pochodzeniu i wyznających różne religie, równości wszystkich projektów politycznych, równości płci.

Projekt będzie tworzony od 2009 do 2011 roku przez grupę docelową osób w wieku 15-17 lat, która to grupa będzie zarządzała tworzeniem zadań i ich wykorzystaniem w praktyce.

Szkoły przeprowadzą szereg działań, których celem będzie między innymi poznanie się, utworzenie odpowiedniej atmosfery oraz przybliżenie tematu, badanie tych aspektów tematyki, które są najbliższe ich własnym realiom.

Komunikacja pomiędzy partnerami utrzymywana będzie za pomocą urządzeń ICT, poczty e-mail oraz okresowych spotkań.

Końcowe rezultaty pojawią się na blogu, stronie internetowej, w magazynach, broszurach, filmach, kolażach i publikacjach obejmujących najważniejsze aspekty danego doświadczenia.

Nasze szkoły, uczniowie i rodziny znajdują się czasem w sytuacjach konfliktu, nierówności lub pogwałcenia praw człowieka, których aktywną i pozytywną świadomość staramy się rozwijać. Odnosimy się do nierówności wynikającej z imigracji, różnic w pochodzeniu lub wyznaniu, konfliktów politycznych i społecznych, braku faktycznej równości kobiet i mężczyzn.

Cele szczegółowe projektu:

• Odnaleźć i określić rodzaje nierówności w każdej ze społeczności

• Przeanalizować i zbadać te, które uznane zostaną za najważniejsze w naszej społeczności

Porównać rezultaty i podzielić się nimi

• Stymulować pozytywne postawy wspierające równość i przestrzeganie równouprawnienia

Przeanalizować możliwe sposoby na rozwiązanie problemów i podzielić się nimi z naszymi społecznościami, pomagając innym dzięki swoim doświadczeniom

• Zebrać wszystkie doświadczenia w końcowej publikacji w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim, a także w innych językach partnerstwa, aby mogły być wykorzystywane w przyszłości przez inne szkoły, którym będą potrzebne.

Cele ogólne:

• Promować tolerancję i szacunek wobec innych ras, kultur i poglądów oraz stymulować pokojową współprace pomiędzy nimi

• Podnosić świadomość dotyczącą równości praw i szans kobiet i mężczyzn, różnych ras, wyznań i pochodzenia w oparciu o dialog i równość wszystkich opcji politycznych

• Stymulować u uczniów i personelu oświatowego zainteresowanie językami europejskimi i zgłębianie ich, a także zachęcać do używania języków mniejszości UE.

• Upowszechniać wiedzę na temat praw człowieka i poszanowanie ich jako najważniejszych filarów koegzystencji kultury europejskiej

• Promować wartości obywatelstwa europejskiego oraz poszerzać wiedzę na temat krajów Unii Europejskiej

• Zachęcać uczniów i nauczycieli do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych

• Zwiększyć kontakt i mobilność uczniów i nauczycieli z różnych krajów Unii Europejskiej

Zamierzamy zajmować się problemami nieprzestrzegania praw człowieka poprzez innowacyjne i twórcze zgłębienie źródeł nierówności społecznej, religijnej i dotyczącej płci w naszych społecznościach.


Tai lygybės ir tolerancijos projektas, nagrinėjantis šias neatsiejamas sąvokas europos kultūros ir bendruomenės pagrindinių vertybių kontekste. Jo tikslas yra suteikti mokiniams daugiau žinių apie skirtingas nelygybės rūšis ir kūrybiškai bei naujoviškai dirbant ugdyti jų atsakingą požiūrį į svarstomas problemas, tuo stiprinant europos pilietybės bei kitų vertybių pagrindus.

Tema nagrinėjama skirtingais aspektais: lygių žmogaus teisių, rasių, galimybių kiekvienam socialiniam sluoksniui ar religijai, lygybės visoms politinėms programoms, lyčių lygybės pagrindu.

Projektas bus vykdomas 2009 - 2011 metais ir jame dalyvaus 15 – 17 metų iš anksto numatytos moksleivių grupės, kurios bus atsakingos už veiksmų planą ir jo įgyvendinimą. Mokyklos turės įvykdyti visą eilę užduočių, skirtų susipažinti vieniems su kitais, sukurti tinkamą atmosferą plėtoti bendrą temą, pateiks tyrimų duomenis, liečiančius jiems aktualiausias problemos apraiškas.

Ryšys tarp partnerių bus palaikomas per ict priemones, susirašinėjant elektroniniu paštu ir periodinių susitikimų metu.

Mūsų mokyklos, mokiniai ir šeimos patiria konfliktinių situacijų, susiduria su nelygybe, žmogaus teisių pažeidimu, todėl mes atsakingi už aktyvų ir pozityvų sąžinės formavimą bei lavinimą.

Mes atsižvelgiame į tą nelygybę, kurią sukelia imigracija, kilmės skirtumai, skirtinga religija, politiniai ir socialiniai konfliktai, lygybės tarp vyrų ir moterų stygius…

Mes ketiname išspręsti šias problemas trim etapais:1) lygūs pagal įstatymą, bet ne tikrovėje? 2) lygūs pagal įstatymą ir tikrovėje.

3) toliau pereinant prie šių tikslų.

Pagrindiniai tikslai:

• atskleisti ir identifikuoti nelygybes kiekvienoje mūsų bendruomenėje.

• analizuoti ir išstudijuoti nelygybes, kurios mūsų nuomone yra svarbiausios mūsų

bendruomenėje.

• palyginti ir pasidalinti rezultatais.

• skleisti teigiamus požiūrius, palaikančius lygybę ir lygių teisių vykdymą.

• analizuoti galimus sprendimo būdus ir pasidalinti mūsų asmeninėmis patirtimis.

su mūsų bendruomenių bendradarbiavimo partneriais.

• kaupti patirtį ir pateikti ją leidinyje anglų, vokiečių, ispanų ir kitų šalių partnerių kalbomis. Šiuo leidiniu galės pasinaudoti kiekviena besidominti mokykla.

Bendri tikslai:

• skatinti toleranciją ir pagarbą kitoms rasėms, kultūroms ir idėjoms, skatinti taikų bendradarbiavimą tarp jų.

• skatinti moterų ir vyrų lygių teisių, religijos, socialinės kilmės galimybes, paremtas visų politinių nuomonių išraiška (visų politinių teisių lygybe).

• skatinti susidomėjimą europos kalbomis ir jų mokymąsi studentų ir mokytojų tarpe ir paremti europos sąjungos tautinių mažumų kalbų naudojimą.

• skatinti pagarbą ir mokymąsi apie žmonių teises - vieną pagrindinių sambūvio ir europos kultūros ramsčių.

• skleisti europos pilietybės vertybes ir žinias apie europos sąjungos šalis.

• skatinti informacijos ir bendravimo technologijų panaudojimą tarp studentų ir

mokytojų.

• skatinti ryšius ir mobilumą tarp es skirtingų šalių mokinių ir

mokytojų.

Mes tikimės išspręsti iškilusias žmonių teisių problemas naujoviškai ir kūrybiškai tyrinėjant socialines, religines, politines ir lyčių nelygybių ištakas mūsų bendruomenėje.

Galutiniai rezultatai bus pateikti pagal tam tikrą temą sukurtame specialiame nuomonių pasikeitimo saite internete (bloguose), internetinėse svetainėse, žurnaluose, bukletuose, vaizdo įrašuose, bendrame koliaže ir atskirame leidinyje, kuriame yra surinkti svarbiausi patirties aspektai.


Yasalar önünde eşitiz, peki ya gerçekte?

Bu proje, Avrupa topluluğunun ve kültürünün başlıca özelliklerinden olan eşitlik ve hoşgörüyle ilgilidir. Amaç; öğrencilerin Avrupa vatandaşlığını ve kültürünü desteklemelerinin yanı sıra; yenilikçi, yaratıcı bir şekilde çalışmalarını geliştirmek ve eşitsizlik konularında duyarlılıklarını arttırmaktır.

Proje; insan hakları, eşitlik, sosyal kimlik, dinler ve bütün ırklar için eşit fırsatlar, tüm politik projeler için eşitlik, cinsiyet eşitliği gibi konuları farklı yönleriyle inceler.

Projenin etkinlikleri ve çalışmaları 2009-2011 yılları arasında 15-17 yaş aralığındaki hedef grup sorumluluğunda yapılmıştır.

Okullar; birbirlerini tanımak, konuyu daha iyi kavrayabilmek amacıyla uygun bir atmosfer oluşturmak, kendi gerçeklerine en yakın somut verileri elde etmek için farklı aktiviteler gerçekleştirmişlerdir.

Üyeler arasındaki iletişim bilgi iletişim teknolojileri, e-mail ve düzenli görüşmelerle sağlanmıştır.

Çevremizde yaşanan eşitsizlik, insan hakları ihlalleri ve bu konudaki anlaşmazlıklara karşı etkin ve yapıcı bir tutum geliştirilmeye çalışılmış, kadın erkek eşitliğinin olmayışına, politik ve sosyal çatışmalara, farklı din, farklı köken ve göçler nedeniyle oluşan eşitsizliğe değinilerek bunlarla mücadele yolları araştırılmıştır.

Özel Amaçlar:

o Her toplumdaki eşitsizlikleri belirlemek.

o Toplumumuzdaki en önemli eşitsizlik konularını incelemek ve onlar üzerinde çalışmak.

o Sonuçları paylaşıp karşılaştırmak.

o Eşitliği ve eşitlik haklarını destekleyen olumlu davranışlar geliştirmek.

o Çözüm yolları bulmak ve deneyimlerimizi diğer gruplarla paylaşmak.

o İstendiği takdirde proje ortakları tarafından kullanılabilmesi için araştırma sonuçlarını ve deneyimlerimizi İngilizce, Almanca ve İspanyolca olarak yayınlanacak bir dergide toplamak.

Genel Amaçlar:

 • Farklı ırk, kültür, düşünce ve inanca olan saygı ve hoşgörüyü artırmak, onlar arasındaki barışçıl birliği desteklemek.
 • İnsanları; düşünce özgürlüğü, ırk, din, sosyal altyapı ve kadın-erkek eşitliği konusunda daha bilinçli hale getirmek.
 • Öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa dillerine olan ilgilerini artırmak ve az kullanılan dillerin kullanımını desteklemek.
 • Avrupa kültürünün ve birlikte yaşamın temel dayanaklarından biri olan insan haklarına saygı göstermek ve bu konudaki bilgimizi arttırmak.
 • Avrupa Birliği ülkeleri hakkında bilgi edinmek ve Avrupa vatandaşlığı değerlerini yaygınlaştırmak.
 • Öğretmen ve öğrenciler arasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak.

o Avrupa Birliği ülkeleri arasında öğretmen ve öğrenci hareketliliğini ve iletişimi arttırmak.

Yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde toplumumuzdaki din, düşünce özgürlüğü, cinsiyet eşitsizliği konusundaki ve sosyal konulardaki eşitsizliklerin kaynağını araştırmak ve bunlarla mücadele etmek istiyoruz.


No comments:

Post a Comment